پیام مدیریت

از آغاز آفرینش جهان ما انسان ها تغییر و تحولات بسیاری به خود دیده است. این در حالی است که امروزه تغییرات دنیای ما بیش از پیش سرعت گرفته و بشریت از یک سو به سمت پیوستگی و از سوی دیگر به سمت گسستگی در حرکت است. پیوستگی از این جهت که ارتباط بین ملت ها و فرهنگ های مختلف فزونی یافته و گسستگی از این رو که پایداری معنوی اجتماعی و زیست محیطی به چالش کشیده شده است.

داشتن زندگی موفق در چنین دنیایی، نیازمند آموزش همه جانبه است. آموزشی که در محتوی و روش به تمامی ابعاد وجودی انسان ها توجه داشته باشد و رشد متعادل مادی و معنوی او را فراهم سازد. تنها در سایه چنین آموزشی، حرکت انسان بسوی تکامل میسر است و انسان هایی تربیت می شوند که مسئولیت های سنگین جامعه را بعهده می گیرند. انسانهایی آگاه و توانا که مسائل و مشکلات دنیای فردا را حل نموده و در این راه پر مخاطره با دیگران همکاری می کنند.

این موفقیت زمانی حاصل می شود که خانواده و مدرسه در کنار هم و هماهنگ در روش ها و بینش ها، موجبات رشد را فراهم سازند. در این راه بسیار مهم است که خانه و مدرسه به ارزش های مشترک احترام بگذارند، مسئولیت های شخصی و واقعی خود را بشناسند و با علاقه و تلاش در جهت رشد و یادگیری قدم بردارند.

                                                                                                                     مؤسس مدرسه راه فاطمه (س)