دانش آموزان برگزیده دوره متوسطه اول مدرسه راه فاطمه (س) سال ۱۳۹۴

تصاویر